Algemene voorwaarden

Beilen 0593 - 76 90 33 Smilde 0592 - 41 26 36 info@notariaatengelen.nl

Algemene Voorwaarden van Notariaat Engelen, gevestigd te Midden-Drenthe. Versie november 2014.

Notariaat Engelen handelt tevens onder namen: Engelen, Engelen Notariaat, Engelen Mediation en Engelen Scheidingsbemiddeling, hierna ook genoemd: “Engelen”.

Toepasselijkheid

Artikel 1

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten (opdrachten) tot het verrichten van werkzaamheden die tussen de opdrachtgever en Engelen worden gesloten. Door met Engelen een overeenkomst aan te gaan doet de opdrachtgever afstand van eventueel door hem gehanteerde voorwaarden, hoe ook genaamd, zodat op alle overeenkomsten uitsluitend de door Engelen gehanteerde voorwaarden toepasselijk zijn.

Opdracht

Artikel 2

Onder “opdracht” wordt verstaan de overeenkomst in de zin van artikel 7:400 BW waarbij Engelen zich ten opzichte van de opdrachtgever verplicht tot het verrichten van bepaalde diensten. Het is ter beoordeling van Engelen of, en zo ja welke, werkzaamheden betrekking hebben op diens (wettelijke) taken als notaris en daarom zonder nadere overeenstemming verricht moeten, casu quo kunnen, worden.

De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

Engelen verbindt zich de te verlenen diensten naar beste kunnen te verrichten. De verbintenis leidt altijd tot een inspanningsverplichting; in geen geval tot een resultaatverbintenis.

De overeenkomst komt in ieder geval tot stand door ondertekening door opdrachtgever van een opdrachtbevestiging of offerte. Indien de opdracht niet schriftelijk is overeengekomen, komt de overeenkomst tot stand doordat Engelen begint met de uitvoering van de opdracht, of als op andere wijze blijkt dat Engelen de opdracht heeft aanvaard.

Alle opdrachten van cliënten worden geacht uitsluitend aan Engelen te zijn gegeven en door Engelen te worden uitgevoerd, zelfs als het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. Alle opdrachten worden daarom aanvaard met uitsluiting van het bepaalde in artikel 7:404 BW. Daarnaast worden alle opdrachten aanvaard met uitsluiting van het bepaalde in de artikelen 7:407 lid 2 BW en 7:409 BW.

Als de opdracht is verleend door een natuurlijk persoon namens een rechtspersoon, dan wordt de opdracht geacht mede door de natuurlijk persoon te zijn verleend.

Als de opdracht is verleend door meer dan 1 (rechts-)persoon, waaronder begrepen het hiervoor bepaalde, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor het voldoen van de declaratie van Engelen, zulks in overeenstemming met het bepaalde in artikel 7:407 lid 1 BW.

De overeenkomst eindigt na voltooiing van de werkzaamheden door Engelen en de betaling van de kosten daarvan door Engelen is ontvangen. Indien de opdrachtgever de overeenkomst eerder wenst te beëindigen, zullen de tot dan verrichte werkzaamheden en de gemaakte onkosten (verschotten) geheel door de opdrachtgever moeten worden voldaan.

Als de opdrachtgever overlijdt, gaan zijn verplichtingen over op zijn rechtverkrijgenden onder algemene titel.

Honorarium en betaling

Artikel 3

Engelen licht de opdrachtgever tijdig en duidelijk voor over de financiële consequenties van diens inschakeling.

Voor de dienstverlening zal het door Engelen voor vergelijkbare diensten gebruikelijke (uur) tarief in rekening worden gebracht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Het uurtarief kan worden vermenigvuldigd met een factor die afhankelijk is van de ervaring en het specialisme van degene die de opdracht feitelijk uitvoert, het financiële belang en/of de mate van spoedeisendheid die met de opdracht zijn gemoeid.

Voor extra, casu quo onvoorziene, werkzaamheden zullen extra kosten in rekening worden gebracht. Engelen deelt tijdig aan de opdrachtgever mee wanneer meer kosten in rekening zullen worden gebracht dan afgesproken.

Een samengestelde prijsopgave verplicht Engelen niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Door Engelen ten behoeve van de opdrachtgever betaalde verschotten en/of leges worden afzonderlijk in rekening gebracht.

Daarnaast zal een door Engelen jaarlijks vast te stellen percentage van het berekende honorarium in rekening worden gebracht ter dekking van de algemene kantoorkosten, waaronder porti, telefoon-, fax- en kopieerkosten.

Engelen is steeds gerechtigd een voorschot of tussentijdse betaling voor reeds verrichte werkzaamheden te verlangen alvorens werkzaamheden te verrichten, casu quo voort te zetten.

De termijn waarbinnen en de wijze waarop declaraties moeten worden betaald is door Engelen vermeld op de uit te reiken declaratie/nota. De opdrachtgever is in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. In dat geval is opdrachtgever van de betalingsdatum tot de dag van ontvangst van het verschuldigde, de wettelijke rente verschuldigd die van toepassing is op de betreffende transactie, een en ander onverlet het versturen van betalingsherinneringen of aanmaningen.

Daarnaast is opdrachtgever aansprakelijk voor de kosten die Engelen vanaf het moment van verstrijken van de betalingstermijn, zowel in als buiten rechte, ter inning van zijn vordering maakt, waaronder tevens begrepen de kosten van de door Engelen bestede tijd op basis van het op het kantoor voor de desbetreffende functionaris gebruikelijke uurtarief, vermeerderd met het hiervoor bedoelde percentage kantoorkosten.

Indien het verlangde voorschot niet is ontvangen of indien een (tussentijdse) declaratie niet (tijdig) wordt betaald, is Engelen gerechtigd de dienstverlening, casu quo de behandeling van het dossier, geheel of gedeeltelijk op te schorten, te staken of te beëindigen. Engelen is niet aansprakelijk voor enige schade die mocht ontstaan als gevolg van opschorting, staking of beëindiging van de werkzaamheden. Dit ontslaat opdrachtgever echter niet van de verplichting om het openstaande bedrag alsnog te voldoen.

Derdengelden/Rente

Artikel 4

Engelen neemt uitsluitend gelden in beheer welke rechtstreeks verband houden met een aan Engelen verleende opdracht. Over gelden die aan Engelen zijn toevertrouwd voor langer dan 5 werkdagen, wordt over de periode dat daarover door Engelen rente wordt ontvangen aan degene ten behoeve van wie die gelden worden bewaard dezelfde rente vergoed onder aftrek van de kosten van beheer, tenzij dit, onder andere vanwege de (korte) duur van de bewaarperiode en/of de (geringe) hoogte van het bedrag, praktisch onuitvoerbaar is. De door Engelen in rekening te brengen kosten van beheer bedragen een kwart procent (0,25%) per jaar van het beheerde bedrag met een minimum van vijfenzeventig euro (€ 75,00) exclusief omzetbelasting.

Cessie of verpanding van vorderingen op Engelen is niet toegestaan

Aansprakelijkheid

Artikel 5

De aansprakelijkheid van Engelen is beperkt tot de dekking waarvoor een beroepsaansprakelijkheid verzekering is afgesloten, vermeerderd met het eventuele eigen risico. In de geldende Beroeps- en gedragsregels zijn minimum normen opgenomen waaraan de verzekering moet voldoen. Is definitief vastgesteld dat Engelen in de uitvoering van de opdracht een fout heeft gemaakt als gevolg waarvan door de opdrachtgever schade is geleden, dan is de op grond daarvan aan de opdrachtgever (en/of derden) uit te keren schadevergoeding beperkt tot het bedrag waarvoor de aansprakelijkheidsverzekering in dat geval Engelen aanspraak op uitkering geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de verzekeringsvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar(s) is.

Engelen is niet aansprakelijk voor enige gevolgschade.

Indien om welke reden dan ook een aansprakelijkheidsbeperking ongeldig of onverbindend blijkt te zijn, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het in rekening gebrachte honorarium exclusief omzetbelasting tot een maximum van het eigen risico van de afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Uitsluitend indien ook deze aansprakelijkheidsbeperking ongeldig blijkt te zijn, is de aansprakelijkheid van Engelen beperkt tot €15.000.

De hiervoor omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt ook voor het geval Engelen aansprakelijk is voor fouten van door Engelen ingeschakelde derden, voor het niet deugdelijk functioneren van door Engelen bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd, dus ook als Engelen ten onrechte dienst heeft geweigerd en hieruit schade is voortgevloeid.

Deze aansprakelijkheidsbeperking is ook gemaakt ten behoeve van waarnemers van Engelen en allen die bij of voor Engelen werkzaam zijn, of zijn geweest, (respectievelijk hun erfgenamen), zodat dezen zich evenzeer op deze aansprakelijkheidsbeperking kunnen beroepen.

Toepasselijke wetten en overige regelgeving

Artikel 6

Bij de uitvoering van de opdracht is Engelen gebonden aan wettelijke verplichtingen, waaronder begrepen de bijzondere verplichtingen op grond van de Wet op het notarisambt (WNA) en de Wet ter voorkoming Witwassen en Financieren van Terrorisme (WWFT). Op de dienstverlening van Engelen is de klachten- en geschillenregeling van toepassing. Zie ook www.knb.nl en www.degeschillencommissie.nl

Engelen houdt zich aan alle bestaande beroeps- en gedragsregels. Een uitleg van deze regels is te vinden in de door de KNB in overleg met de Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis opgestelde consumentenbrochure ‘Spelregels voor notaris en consument’. Deze brochure is terug te vinden op www.knb.nl. Mocht het voorkomen dat deze algemene voorwaarden (tegen)strijdig zijn met de consumentenbrochure dan geldt de voor de consument gunstigste bepaling.

Indien en voor zover een beding uit deze algemene voorwaarden rechtens als onverbindend is aan te merken, wordt dat beding geacht de rechtens nog wél aanvaardbare inhoud te hebben. De geldigheid en kracht van de overige bepalingen wordt daardoor niet aangetast. Onverbindende contractuele bepalingen worden vervangen door rechtens nog wel aanvaardbare bepalingen die de aard en strekking van de onverbindende bepalingen het dichtst benaderen. Hetzelfde geldt voor situaties waarin in deze algemene voorwaarden niet is voorzien.

Bevoegde rechter

Artikel 7

Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede met betrekking tot de (beroeps-) aansprakelijkheid van Engelen c.s., is Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter of de Geschillencommissie, tenzij partijen alternatieve geschilbeslechting, zoals mediation of arbitrage, overeenkomen

Smilde

Linthorst Homanweg 3
0592 - 41 26 36

Beilen

Raadhuisstraat 12
0593 - 76 90 33