Privacybeleid

Beilen 0593 - 76 90 33 Smilde 0592 - 41 26 36 info@notariaatengelen.nl

Privacyverklaring Notariaat Engelen

Deze verklaring geeft informatie over hoe Notariaat Engelen omgaat met persoonsgegevens die in het kader van de werkzaamheden en dienstverlening worden verwerkt.

Onze contactgegevens

Naam kantoor Notariaat Engelen
Adres Linthorst Homanweg 3 Raadhuisstraat 12
Postcode / plaats 9422 EC te Smilde 9411 NB te Beilen
Contactpersoon De heer mr. Ed Engelen
E-mailadres info@notariaatengelen.nl

Onze dienstverlening

Notariaat Engelen vraagt uw persoonsgegevens alleen op voor de volgende doelen:

 • het uitvoeren van opdrachten voor advies of andere diensten;
 • om te voldoen aan wettelijke taken en verplichtingen; of
 • voor de doelen waar u specifiek toestemming voor heeft gegeven.

Uw gegevens worden niet zonder uw toestemming voor andere doelen verwerkt.

Persoonsgegevens worden opgevraagd voor het opmaken van een notariële akte of voor het uitvoeren van een andere opdracht.

Regels persoonsgegevens bij notariële akten

Als Notariaat Engelen een notariële akte opmaakt met uw persoonsgegevens, moet de notaris zich aan wettelijke regels houden. Deze hebben invloed op de verwerking van persoonsgegevens:

 1. De notaris moet bepaalde (persoons)gegevens verplicht in de akte zetten. Uw gegevens worden dus op een wettelijke grondslag verwerkt.
 2. De notaris moet de ondertekende akte met uw persoonsgegevens verplicht eeuwig bewaren.
 3. Zodra de akte door de notaris is ondertekend, wordt het een officieel bewijsstuk. Dan mag er niets meer aan veranderd worden, ook niet als de persoonsgegevens niet kloppen. Als er wijzigingen nodig zijn, moet de notaris een nieuwe akte maken waarin de wijziging staat.
 4. De notaris moet bepaalde (persoons)gegevens verplicht controleren in de Basisregistraties Personen (BRP), Handelsregister en Kadaster.
 5. De notaris moet verplicht uw identiteit controleren. Hij moet daarvoor een geldig identiteitsbewijs van u opvragen, De notaris is één van de weinigen die dit ook mag kopiëren met alle gegevens die erop staan.
 6. Uw persoonsgegevens vallen onder het beroepsgeheim van de notaris. Onbevoegden krijgen geen toegang tot de gegevens.

Adviezen en overige diensten

Voor de overige verwerkingen van persoonsgegevens door Notariaat Engelen geldt: dat deze gegevens zullen worden verwerkt op basis van de grondslagen wettelijke verplichting, uw toestemming, uitvoering overeenkomst of gerechtvaardigd belang.

Bron van verwerkte persoonsgegevens

Als Notariaat Engelen persoonsgegevens van u verwerkt, die wij niet van uzelf hebben verkregen, dan zal dat altijd gebeuren in het kader van de aan ons verstrekte opdracht. De bron van die gegevens zal dan één van de volgende zijn:

 • de wederpartij;
 • openbare registers, waaronder het Kadaster, Kamer van Koophandel, de Basisregistratie Personen (BRP);
 • makelaar of andere adviseur in verband met een koopovereenkomst waarin u één van de partijen bent;
 • van derden (zoals bijvoorbeeld opdrachtgevers, wederpartijen en ketenpartners).

Doorgeven van uw persoonsgegevens

Notariaat Engelen geeft uw persoonsgegevens alleen aan anderen (derde partijen) door als dat wettelijk verplicht is of als dat echt nodig is om de werkzaamheden uit te voeren.

Notariaat Engelen verstrekt persoonsgegevens aan de volgende ontvangers:

 • overheidsinstanties zoals de belastingdienst, rechterlijke instanties, het Kadaster, de Kamer van Koophandel en toezichthouders.
 • Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie;
 • ketenpartners en overige dienstverleners zoals banken, verzekeraars, deurwaarders, makelaars, medisch adviseurs, accountants, belastingadviseurs en overige adviseurs;
 • externe leveranciers zoals ICT-dienstverleners, hosting-en clouddienstverleners dan wel andere leveranciers aan wie wij ondersteunende diensten uitbesteden.

Persoonsgegevens worden door Notariaat Engelen niet doorgegeven buiten de EU of aan een internationale organisatie.

Bewaren van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door Notariaat Engelen niet langer bewaard dan nodig voor het doel waarvoor zij zijn verzameld, voor het uitoefenen van wettelijke taken en het nakomen van wettelijke verplichtingen of het uitvoeren van overeenkomsten (denk aan verjaringstermijnen). Bewaartermijnen uit wettelijke bepalingen zoals de Wet op het notarisambt en de archiefwet zijn van toepassing. Notariële akten worden eeuwig bewaard.

Uw rechten ten aanzien van door ons verwerkte persoonsgegevens

Wanneer uw persoonsgegevens door Notariaat Engelen worden verwerkt kunt u op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de onderstaande rechten gebruik maken.

Dit doet u door een (liefst schriftelijke) aanvraag via de contactgegevens uit deze privacyverklaring. Voor wij uw aanvraag inwilligen, zullen wij u eerst identificeren aan de hand van een geldig identiteitsbewijs.

Recht van inzage van de betrokkene

U kunt altijd opvragen welke persoonsgegevens Notariaat Engelen verwerkt, voor welk doel dat is en hoe lang deze bewaard worden. Mogelijk is er een wettelijke grondslag waardoor we niet op uw verzoek in kunnen gaan, wij zullen dit beoordelen en u hierover informeren.

Recht op rectificatie

Wanneer u meent dat bepaalde gegevens niet correct zijn verwerkt, heeft u het recht rectificatie van deze gegevens te vragen. Als dit gaat om gegevens in een notariële akte, is dat niet mogelijk en zal een nieuwe akte moeten worden opgesteld als aanvulling op de onjuiste akte.

Recht op gegevenswissing (recht op ‘vergetelheid’)

Wanneer u wilt dat uw persoonsgegevens worden verwijderd, kunt u hiervoor een verzoek indienen. Staan de gegevens in een notariële akte, dan mag de notaris deze niet verwijderen.

Recht op beperking van de verwerking

Wanneer u de verwerking van persoonsgegevens door Notariaat Engelen wil beperken (in afwachting van door u gevraagde rectificatie van uw persoonsgegevens, gemaakt bezwaar tegen verwerking of omdat u juist niet wil dat gegevens worden verwijderd ondanks dat de verwerking onrechtmatig is) kunt u hiervoor een verzoek indienen.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

Wanneer uw persoonsgegevens niet worden verwerkt voor een notariële akte en u de persoonsgegevens wil overdragen naar een andere dienstverlener kunt u hiervoor een verzoek indienen. Een dergelijke overdracht is overigens niet altijd mogelijk, aangezien wettelijke notariële plichten zich hiertegen kunnen verzetten.

Mogelijke beperkingen in het uitoefenen van uw rechten op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming

Notariaat Engelen stelt alles in het werk om te voldoen aan uw rechten op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Het kan echter voorkomen dat deze rechten in conflict zijn met andere wettelijke bepalingen zoals de Wet op het notarisambt. Mocht de notaris om die reden niet aan één van de genoemde verzoek kunnen voldoen, dan wordt u hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.

Cookies

Notariaat Engelen verzamelt gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in het profiel van haar klanten. Zo kan zij haar diensten hierop afstemmen. Deze website maakt gebruik van "cookies" om te helpen analyseren hoe bezoekers de website gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar beveiligde servers van Notariaat Engelen of van een derde partij. Notariaat Engelen gebruikt deze informatie tevens om rapporten over de websiteactiviteit op te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot websiteactiviteiten en internetgebruik.

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services op de Notariaat Engelen website en/of andere websites niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens door Notariaat Engelen

Wanneer u klachten heeft over de verwerking van persoonsgegevens door Notariaat Engelen dan horen wij dit graag via info@notariaatengelen.nl o.v.v.: “Klacht Verwerking Persoonsgegevens”. U heeft ook het recht een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Hiervoor kunt u terecht op de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Notariaat Engelen behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Een actuele versie van de privacyverklaring wordt gepubliceerd op onze website: www.notariaatengelen.nl. Op onze dienstverlening is altijd de meest recente versie van deze privacyverklaring van toepassing.

Smilde

Linthorst Homanweg 3
0592 - 41 26 36

Beilen

Raadhuisstraat 12
0593 - 76 90 33